Peach_4

40 tekstów – auto­rem jest Peach_4.

Praw­da jest ta­ka, że człowiek nie po­winien bać się zjaw, pot­worów, duchów zmarłych.
Człowiek po­winien bać się in­nych ludzi. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 27 marca 2010, 17:49

Łat­we zwy­cięstwo jest zwyk­le zwy­cięstwem pozornym. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 marca 2010, 12:33

...Tęsknię za ciepłem. Kiedyś to­warzyszyło mi cały czas, po­mimo, iż nie pot­ra­fiłam go jeszcze naz­wać... Nie wie­działam, co to jest szczęście, gdyż nie było mi da­ne zaz­nać roz­paczy. Jed­nak coś tam w [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 8 marca 2010, 22:29

Zag­ro­ziła roz­wo­dem. Gdy dos­tał awans, zro­zumiała, że miłość odżyła. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 4 marca 2010, 18:35

Co mi po to­bie zostało?
Kil­ka li­ter ułożonych w ideal­ne słowa, te, z których zbu­dowa­liśmy swój świat. List miłos­ny, w którym każdy wy­raz zda­je się ema­nować uczu­ciami. Zdjęcia - prak­tycznie je­dyna rzecz, która [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 marca 2010, 15:01

Każdy lu­bi chwi­lami błądzić w świecie marzeń, snując w myślach pla­ny, do­mysły, od­biegające zu­pełnie od te­go, co wy­darzy się nap­rawdę. Chodzi jed­nak o to, by wyob­rażenia nie zdo­mino­wały rzeczywistości. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 lutego 2010, 20:37

Ko­bieta to dziw­ne stworzenie.
By za­pom­nieć o jed­nym mężczyźnie, za­kochu­je się w dru­gim. Ale nie, nie od­stąpi od zgry­wania niedostępnej. A później w no­cy gry­zie ręce z miłości i usycha z tęskno­ty do dwóch fa­cetów. Oj, bar­dzo dziw­na ta kobieta... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2010, 13:17

Tak, będę wredną suką. Będę uśmie­chać się drwiąco, rzu­cać pełne pew­ności siebie spoj­rze­nia, będę błys­kać in­te­ligen­cją i mówić wszys­tkim w oczy to, co o nich myślę. Nie będę się przej­mo­wać ich opinią, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 lutego 2010, 13:05

* * *

Życie pędzi do przo­du nie py­tając nas, czy może jes­teśmy już go­towi. Stojąc w tym sa­mym miej­scu, lecz w in­nym cza­sie nie jes­teśmy w sta­nie zro­bić już nic. Te krop­le spływające po [...] — czytaj całość

opowiadanie • 25 lutego 2010, 13:14

Sa­mobójcom możemy po­zaz­drościć jed­ne­go - og­romnej wiary w lep­sze jutro. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 lutego 2010, 22:07
Peach_4

Co mogę powiedzieć o sobie? Nie jestem dobrą osobą. Nigdy nie byłam. Nigdy nie dawałam z siebie wszystkiego. Paznokcie maluję tylko po to, by lakier móc później zdrapywać. Jadam tylko mleczną czekoladę. Na widok potrąconego przez samochód kota mam ochotę się popłakać. Kocham pomarańczowy, niebieski, fioletowy, czarny i szary kolor. Nienawidzę malin, za to uwielbiam truskawki. Na własnej skórze przekonałam się, jak bardzo można przywiązać się do drugiej osoby. Jak ciężko jest, gdy nie ma już odwrotu.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Peach_4

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność